صاردات میوه

شرکت تجارت گستر نصر پارس یکی از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ جهاد نصر فارس در سال 1398 و 1399 صادرات انواع میوه و تره بار را به کشورهای خارجی انجام داده است:

قطر:

گوجه فرنگی:

حجم صادرات بالغ بر 138340 کیلوگرم و بمبلغ 9028015150 تومان در سال 98 و 99 انجام شد.

سیب زمینی:

حجم صادرات بالغ بر 22000 کیلوگرم و بمبلغ 1025200000 تومان در سال 98 انجام شد.

کلم ها

حجم صادرات بالغ بر 4590 کیلوگرم و بمبلغ 158980000 تومان در سال 98 انجام شد.


آلمان:

خرما:

حجم صادرات بالغ بر 21680 کیلوگرم و بمبلغ 1289992915 تومان در سال 98 انجام شد.


امارات (دبی):

کیوی:

حجم صادرات بالغ بر 40800 کیلوگرم و بمبلغ 3261600000 تومان در سال 98 انجام شد.


اندونزی:

خرما:

حجم صادرات بالغ بر 26887 کیلوگرم و بمبلغ 5804000000 تومان در سال 98 انجام شد.


قطر:

پرتقال:

حجم صادرات بالغ بر 24000 کیلوگرم و بمبلغ 2784000000 تومان در سال 99 انجام شد.