چارت سازمانی شرکت

چارت سازمانی شرکت

 • رئیس هیئت مدیره
  مهندس بصراوی
 • هیئت مدیره
  مهندس زارعی
 • مدیرعامل
  مهندس نجفی
  • پشتیبانی
   آقای غفاری جو
   • مالی
    آقای خانی پور
   • اداری
    آقای تابع بردبار
  • مشاوره
   آقای پیشوا
  • بازرگانی
   دکتر هومن روشنایی
   • داخلی
    آقای غفاری جو
   • بین الملل
    دکتر امید روشنایی
   • انبار
    آقای عبدالهی