چارت سازمانی شرکت

چارت سازمانی شرکت

 • رئیس هیئت مدیره
  مهندس بصراوی
 • هیئت مدیره
  مهندس زارعی
 • مدیرعامل
  مهندس نجفی
  • پشتیبانی
   آقای غفاری جو
   • مالی
    آقای خانی پور
   • اداری
    آقای تابع بردبار
  • مشاوره
   آقای پیشوا